Ubytovací řád

 1. Ubytovat je možné pouze hosta, který se prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem apod.). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese poskytovatel do knihy ubytovaných hostů. Pronajímatel je odpovědný za ochranu osobních údajů ubytované hosty. Za nezletilé ubytované děti koná a odpovídá jejich zástupce.
 2. Check-in od 15:00-17:00 hodin, Check- out do 10.00.
 3. Užívání zařízení apartmánu je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi, aby nedocházelo k možnosti jejich přenosu na ostatní hosty. Jestliže tento fakt bude ubytovateli zatajen a ten jej následně zjistí, může takového hosta bez finanční náhrady ihned vystěhovat.
 4. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný apartmán než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 5. Host si pobyt objednává zpravidla přes internetový rezervační systém, který funguje na www.jitkovskymlyn.cz a je povinen do sedmi pracovních dnů od zaslání zálohové faktury složit na bankovní účet provozovatele zálohu ve výši 50% z celkové ceny objednaného pobytu. Jestliže tato zálohová platba není připsána do sedmi pracovních dnů na bankovní účet provozovatele, je objednávka považována provozovatelem za neplatnou a v rezervačním systému se stornuje. V případě, že host z jakéhokoliv důvodu (i nemoci či úrazu) svůj pobyt po zaplacení zálohy zruší, řídí se storno podmínkami. Tato částka je použita provozovatelem na pokrytí vzniklých vícenákladů a ušlého zisku.
 6. V případě, že host v průběhu ubytování svévolně zruší část svého pobytu, nemá nárok na žádnou finanční náhradu.
 7. V celém domě bez výjimek je zákaz kouřit a rozdělávat ohně. Kouření ve venkovních prostorech (posezeních apod.) je možné.
 8. Ubytovaní hosté jsou povinni provést opatření k zajištění pořádku a klidu přímo v objektu i v bezprostřední blízkosti objektu a povinnost dodržovat noční klid v době od 24.00 hodin večer - do 6.00 hodin ráno.
 9. V objektu se přezouváme.  Zablácené holínky a hodně znečistěnou obuv necháváme ve vstupní hale na místech k tomu určených. Běžnou obuv necháme v chodbě v apartmánu a pak používáme papuče.
 10. V apartmánu nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jiné instalace.
 11. Není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně, nabíječek mobilních telefonů a jiné mobilní komunikace.
 12. Zařízení a inventář apartmánu včetně ručníků nesmí být používán mimo apartmán.
 13. Není dovoleno používat v apartmánech odrážedla a vozítka.
 14. Vyskytnou –li se závady, host uvědomí ubytovatele, který tyto závady odstraní v co nejkratší možné době (dle jejich charakteru).
 15. Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. V případě škody má ubytovatel právo žádat na hostu uhrazení škody na místě v hotovosti. Na zaplacenou škodu poskytuje ubytovatel písemné potvrzení.
 16. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechat děti do 12 let bez dozoru dospělé osoby v prostorách ubytovacího zařízení. Při vzniku škody nebo úrazu odpovídá za dítě osoba, se kterou je dítě přihlášeno k pobytu a která je odpovědná podle zákona. Poskytovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánu a odložených.
 17. Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém vyhrazeném parkovišti. Tyto parkovací plochy jsou otevřené, a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle.
 18. Ubytovaní hosté jsou povinni dodržovat předpisy protipožární, bezpečnostní, hygienické a ekologické, pokyny pro užívání elektrických spotřebičů, vodovodního a elektrického zařízení.
 19. Do ubytovacích prostor je zakázano v nášet hořlaviny a chemikálie, včetně omamných látek a vybušnin.
 20. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradili poplatek za ubytování. V případě že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu, a to dvojnásobek poplatku za ubytováníza každou osobu a noc.
 21. V objektu jsou nádoby na odpadky s možností separování odpadu (plast, sklo, bio, papír). Volné skladování odpadů před objektem bez jeho zabezpečení je zakázáno.
 22. Ubytování domácích zvířat (psi, kočky, a pod. ...) není povoleno.
 23. Ubytovaní hosté souhlasí s tím, že po dobu trvání pronájmu pronajímatel má právo vstoupit do objektu a pokojů za účelem provedení povinností vyplývajících z provozování objektu ( nutné opravy a údržba, havarijní stavy a pod.).
 24. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných na volně přístupných částech ubytování, nenese ubytovatel žádnou odpovědnost. Majetek ubytovaných hostů není pojištěn.
 25. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných, a nenese při běžném provozu odpovědnost za jejich zdraví. Zdraví ani život ubytovaných nejsou ubytovatelem pojištěny.
 26. Za klenoty, peníze a jiné cennosti ubytovatel nenese zodpovědnost. Ubytovatel neprovádí úschovu cenných předmětů.
 27. Jízdní kola mohou hosté po domluvě ponechat v místnosti k tomu určené.
 28. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení poskytovateli a uhradit škodu tímto způsobenou (náklady spojené s výměnou zámků).
 29. Klíče od apartmánů se vrací při odjezdu do rukou ubytovatele, provede se kontrola zařízení nebo jiným domluveným způsobem.
 30. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení ubytovacích služeb přijímá provozovatel ubytovacíchi zařízení nebo jeho zástupce.
 31. Host ubytovaný v tomto ubytovacím zařízení potvrzuje, že se již při objednání pobytu (nejpozději však při příjezdu do apartmánu) seznámil s kompletním ubytovacím řádem a souhlasí s tím, že v době pobytu jej bude bez výhrad dodržovat. V případě, že tento ubytovací řád host hrubě poruší, má provozovatel nebo jeho zástupce právo smluvní poměr s takovýmto hostem ihned ukončit bez finanční náhrady a v krajním případě hosta i z ubytovacího zařízení vystěhovat.
 32. V případě vzniku požáru v objektu je nutné postupovat dle požárních poplachových směrnic.
 33. Vstup na okolní soukromé pozemky bytového domu, do zahrad, stodoly, garáží i na soukromá parkoviště je povolen pouze na vlastní nebezpečí hosta.